Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Charakterystyka

 ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

Nabór do zawodowej służby wojskowej ma charakter otwarty.

Zgodnie z art. 2 Ustawy żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca:
 • Obywatelstwo polskie
 • Nieposzlakowaną opinię
 • Odpowiednie kwalifikacje
 • Zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej
 
O zdolności psychicznej orzekają: WOJSKOWE PRACOWNIE PSYCHOLOGICZNE
Zdolność fizyczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej ustalają WOJSKOWE KOMISJE LEKARSKIE
Na podstawie art. 5 ust 6 Ustawy ustala się następujące kategorie zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej:
 • KATEGORIA „Z” - zdolny do zawodowej służby wojskowej, co oznacza zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego
 • KATEGORIA „Z/O” - zdolny do zawodowej służby wojskowej z ograniczeniami, co oznacza ograniczoną zdolność do dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na określonych stanowiskach służbowych
 • KATEGORIA „N” - trwale lub czasowo niezdolny do zawodowej służby wojskowej oraz niezdolny do służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego

Żołnierze zawodowi tworzą kadrę zawodową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Kadra zawodowa dzieli się na :
 • Korpus oficerów zawodowych;
 • Korpus podoficerów zawodowych;
 • Korpus szeregowych zawodowych.
Powołanie do zawodowej służby następuje:
 • Do służby stałej – na czas określony. Stosunek służbowy służby stałej powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.
 • Do służby kontraktowej – na czas określony w kontrakcie. Stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby a właściwym organem.
Zgodnie z art. 13 Ustawy :
Żołnierz służby kontraktowej może ją pełnić przez łączny okres 12 lat.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl