Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Do pobrania

 

Wniosek o sfinansowanie przekwalifikowania zawodowego

Jest to podstawowy dokument, który sporządza (wypełnia), osoba uprawniona do pomocy rekonwersyjnej ubiegająca się o sfinansowanie całości lub części kosztów swojego przekwalifikowania zawodowego (szkolenia). Wykonany przez osobę zainteresowaną wniosek wraz z dołączonymi do niego załącznikami (wykaz obowiązujących załączników przedstawiono przy wzorze omawianego wniosku) dowódca jednostki (wniosek żołnierza zawodowego), szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (WSzW) lub komendant WKU (wnioski pozostałych osób uprawnionych) przesyła do odpowiedniego Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego za pośrednictwem - właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy - Ośrodka Aktywizacji Zawodowej (OAZ) lub Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej (COAZ).
 
Zgoda dowódcy jednostki wojskowej na przekwalifikowanie zawodowe

Jest to formalny dokument, który po wypełnieniu i podpisaniu przez dowódcę jednostki wojskowej stanowi jego zgodę na realizację - w ramach pomocy rekonwersyjnej - przekwalifikowania zawodowego (szkolenia) przez zainteresowanego żołnierza zawodowego.
 
Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń

Dokument ten niezbędny jest do stwierdzenia uprawnień ośrodka szkolenia (firmy, instytucji szkoleniowej) do prowadzenia szkoleń. Dokument ten wykonuje się wtedy, kiedy firma szkoleniowa nie posiada własnego wzoru stwierdzającego jej uprawnienia do prowadzenia szkoleń.
 
Wniosek o skierowanie na praktykę zawodową

Jest to dokument, który wykonuje uprawniony do pomocy rekonwersyjnej żołnierz zawodowy, jeżeli uważa, że odbycie praktyki zawodowej niezbędne jest do uzyskania zatrudnienia po zwolnieniu go z zawodowej służby wojskowej. Wypełniony, wraz z załącznikami, wniosek żołnierza zawodowego dowódca jednostki wojskowej przesyła bezpośrednio do dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej ds. pomocy rekonwersyjnej. Wykaz obowiązujących załączników do wniosku znajduje się przy wzorze omawianego wniosku.
 
Zgoda dowódcy jednostki wojskowej na odbycie praktyki zawodowej

Jest to formalny dokument, który po wypełnieniu i podpisaniu przez dowódcę jednostki wojskowej stanowi jego zgodę na realizację przez zainteresowanego żołnierza zawodowego jednostki  w ramach pomocy rekonwersyjnej, na sześć miesięcy przed zwolnieniem - praktyki zawodowej.

Zaświadczenie instytucji o przyjęciu na praktykę zawodową 

Jest to dokument, który - na wniosek żołnierza zawodowego, uprawnionego do odbycia praktyki zawodowej - wydaje dyrektor/kierownik zakładu pracy, wyrażający zainteresowanemu zgodę na odbycie w podległej mu firmie praktyki zawodowej.
 
Oświadczenie woli

Jest to dokument, który wypełnia uprawniony - dotyczy określenia terminu zwolnienia się z zawodowej służby wojskowej
 
Oświadczenie emeryta lub rencisty wojskowego

Jest to dokument, który wypełnia emeryt lub rencista wojskowy - dotyczy ewentualnego korzystanie z funduszu świadczeń socjalnych Wojskowych Biur Emerytalnych.
 
Oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów  

Jest to dokument, który wypełnia uprawniony - dotyczy poniesionych kosztów związanych z przekwalifikowaniem zawodowym, przejazdów z miejsca zamieszkanie do ośrodka szkolenia i z powrotem oraz zakwaterowania  w okresie odbywania przekwalifikowanie lub praktyk.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl