Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kursy oficerskie i podoficerskie
Na kursy przeszkolenia kadry rezerwy – kursy oficerskie i kursy podoficerskie - kierowani są żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych i spełniają następujące warunki: nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne, są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat.

Kursy przeszkolenia kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich, a w szczególności poprawy jakości struktur wojennych Sił Zbrojnych RP.
Na kursy przeszkolenia kadry rezerwy kierowani są żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych – złożyli wniosek do WKU.

Wymogi – kurs oficerski:

  • na kursy oficerskie kierowani są żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową;
  • na kursy oficerskie w korpusach osobowych: Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, mogą być kierowane osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni;
  • na kursy oficerskie nie kieruje się podchorążych ze zdanym egzaminem na oficera.

Wymogi – kurs podoficerski:

  • na kursy podoficerskie powołuje się w pierwszej kolejności żołnierzy rezerwy, którzy ukończyli zawodową lub zasadniczą służbę wojskową;
  • zasadniczym kryterium zakwalifikowania na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu (wykształcenie średnie); w dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, można powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej;
  • na kurs podoficerski w korpusach osobowych: Medycznym oraz Żandarmerii Wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie średnie jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni;
  • na kurs podoficerski w SW 40H21 kieruje się wyłącznie osoby posiadające zawód lub wykształcenie ratownika medycznego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006r., Nr 191, poz.1410).

Ochotnicy, którzy spełniają wymogi do przeszkolenia kursowego kadry, składają wniosek w sprawie ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych do WKU w Katowicach - zgodnie z art. 101a ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U. z 2016., poz. 1534).
 
Złożenie wniosku w sprawie ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Więcej informacji na temat szkolenia kursowego oraz wnioski w sprawie ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym - można uzyskać w siedzibie WKU w Katowicach lub telefonicznie pod nr tel.: 261 124 816.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl