Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Procedura powołania

DROGA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza swój akces we właściwej ze względu zamieszkania Wojskowej Komendzie Uzupełnień, gdzie ustala się czy  spełnia warunki do powołania m.in.:
1.    Niekaralność
2.    Wykształcenie cywilne:

  • korpus szeregowych – wykształcenie minimum gimnazjalne ukończone w terminie;
  • korpus podoficerów – wykształcenie minimum średnie.
  • korpus oficerów – wykształcenie wyższe – magisterskie lub równorzędne.

3.    Posiadane uprawnienia;
4.    Wyszkolenie wojskowe;

PROCEDURA REKRUTACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ NA PŁASZCZYŹNIE WKU

1.  Sprawdzenie tożsamości kandydata, ustalenie kompetencji, WKU ustala warunki powołania do służby wojskowej w danym korpusie uwzględniając:
        a. właściwość miejscową;
        b. wykształcenie kandydata;
        c. wolne stanowiska;
        d. terminy kwalifikacji;
2.  Ustalenie możliwości skierowania na kwalifikację wojskową,
3.  Skierowanie kandydata na kwalifikację wojskową,
4.  Przyjęcie zaświadczenia od dowódcy jw w sprawie możliwości powołania do zawodowej slużby wojskowej,
5.  Skierowanie kandydata do wojskowej pracowni psychologicznej z uwzględnieniem wymagań jednostki wojskowej,
6.  Skierowanie kandydata do rejonowej wojskowej komisji lekarskiej z uwzględnieniem wymagań jednostki wojskowej,
7.  Po uzyskaniu pozytywnych orzeczeń
        a. kompletowanie dokumentacji do TAP
        b. wraz z wnioskiem kandydata przesłanie do organu właściwego do powołania

Do wniosku kandydat dołącza:

  •    życiorys
  •    odpis aktu urodzenia
  •    dokument potwierdzający wykształcenie
  •    informację krk
  •    kopię dowodu osobistego
  •    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności niezbędne na planowanym stanowisku.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl