Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PRZENIESIENIE DO REZERWY

Osoby podlegające zgłoszeniu się do kwalifikacji wojskowej Wojskowy Komendant Uzupełnień przeniesie do rezerwy z dniem, w którym orzeczenie o ich zdolności do czynnej służby wojskowej stało się ostateczne. Osoby przeniesione do rezerwy będą posiadały uregulowany stosunek do służby wojskowej natomiast nie zostanie im nadany stopień wojskowy.

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 22 poz. 120) wprowadza pojęcie kwalifikacji wojskowej zamiast poboru . Zakres przedsięwzięć realizowanych w czasie prowadzenia kwalifikacji wojskowej obejmuje:

  • założenie ewidencji wojskowej,
  • orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej
  • oraz wydanie osobom podlegającym stawiennictwu do kwalifikacji wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).
Ponadto ustawa zagwarantuje obywatelom uregulowanie stosunku do służby wojskowej przez przeniesienie ich do rezerwy bez odbywania czynnej służby wojskowej. Zgodnie z art. 18 cytowanej ustawy, wszystkie osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej zostaną skierowane do właściwej komisji lekarskiej w celu określenia ich zdolności do czynnej służby wojskowej i przeniesione z mocy prawa do rezerwy - po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej (orzeczenia komisji lekarskiej). Przeniesienie do rezerwy następuje z urzędu i nie wymaga osobistego udziału przy dokonywaniu tej czynności zainteresowanej osoby. Potwierdzenie faktu przeniesienia do rezerwy następuje w formie wpisu zamieszczonego w książeczce wojskowej (wydania stosownego zaświadczenia) w przypadku stawienia się tej osoby do wojskowego komendanta uzupełnień. Przepis ten będzie stosowany odpowiednio do osób, które dotychczas podlegały obowiązkowi stawienia się do poboru, ale nie zostały powołane do odbycia zasadniczej służby wojskowej (tzn. nie odebrały kart powołania). Oznacza to, że wszyscy mężczyźni bez względu na rok urodzenia, którzy mają orzeczoną zdolność do służby wojskowej, z mocy ustawy zostaną przeniesieni do rezerwy bez odbycia służby wojskowej. Natomiast osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do poboru, które dotychczas nie miały orzeczonej zdolności do służby wojskowej (z różnych przyczyn nie stawili się do poboru), wojskowi komendanci uzupełnień będą kierowali do kwalifikacji wojskowej lub wojskowej komisji lekarskiej. Następnie osoby te zostaną przeniesione do rezerwy. Osoby zainteresowane przeniesieniem do rezerwy mogą zgłaszać się do WKU w celu uzyskania wpisu do książeczki wojskowej (wydania zaświadczenia) o przeniesieniu do rezerwy. Właściwą terytorialnie Wojskową Komendą Uzupełnień jest WKU w miejscu stałego zameldowania lub zameldowania tymczasowego dłuższego niż 3 miesiące (w takim przypadku właściwe WKU przesyła dokumenty do WKU tymczasowego zameldowania). Podsumowując należy stwierdzić, że nowelizacja ta gwarantuje wszystkim obywatelom, którzy spełnili obowiązek stawienia się do poboru lub spełnią obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej możliwość przeniesienia do rezerwy bez odbywania zasadniczej służby wojskowej czy przeszkolenia wojskowego w przypadku absolwentów studiów wyższych.

UWAGA!!!

Wpis do książeczki wojskowej o przeniesieniu do rezerwy można uzyskać:

  • W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Katowicach w godzinach przyjmowania interesantów:
    • poniedziałek od godziny 07.30 do godziny 17.00,
    • od wtorku do piątku od godziny 07.30 do godziny 15.30.
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl