Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przydziały org.-mob. i reklamowani

Głównym celem militaryzacji jest zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania działów administracji państwowej i gospodarki narodowej oraz jednostek organizacyjnych wykonujących ważne zadania z punktu widzenia obronności państwa w drodze szczególnego obowiązku pracy i odpowiednich form jego spełniania.

Przydziały organizacyjno-mobilizacyjne nadają:

-kierownicy istniejących jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz jednostek organizacyjnych stanowiących bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek przewidzianych do militaryzacji, a także kierownicy jednostek zmilitaryzowanych - osobom zatrudnionym w tych jednostkach, z tym że osobom będącymi żołnierzami rezerwy przydziały nadaje się w uzgodnieniu z wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) osoby, której ma być nadany przydział;
- wojskowi komendanci uzupełnień właściwi ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) - pozostałym osobom, na wniosek kierownika jednostki przewidzianej do militaryzacji.

Reklamacje z urzędu i na wniosek.

Na podstawie art. 116 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967r.:

Nie powołuje się do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osób, które zostały zwolnione z obowiązku pełnienia tej służby w drodze reklamowania.

Reklamowania dokonuje:

  • wojskowy komendant uzupełnień właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) żołnierza rezerwy
  • w przypadku żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową dowódca jednostki wojskowej.
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl