Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Sprawozdanie PM-1

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1068 t.j.) w związku z art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn., Dz. U. z 2017r., poz. 1430 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U z 2017r.,  poz. 837) proszę o sporządzenie Rocznego sprawozdania PM-1 o pojazdach i maszynach za rok 2017 na załączonym drukui przesłanie lub dostarczeniew nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2018 roku na adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach

ul. Francuska 30, 40-028 Katowice

Jednocześnie na podstawie art. 223a ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn., Dz. U. z 2017r., poz. 1430, z późn. zm.) proszę o przesłanie wykazu imiennego kierowców samochodowych i operatorów maszyn inżynieryjnych wg załączonego wzoru.
W zakresie pytań dotyczących wykonania powyższego sprawozdania proszę o kontakt nr tel. 261-124-815.

Ponadto informuję, iż udzielenie odpowiedzi na sprawozdanie PM-1 jest obowiązkowe. Odmowa lub podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub niedotrzymanie oznaczonego terminu może skutkować konsekwencjami karnymi zawartymi w art. 56. 1 i 2, art. 57, art. 58 Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29.06.1995r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1068, z późn. zm.)

Do pobrania:

Zał. nr 1 – formularz sprawozdania PM – 1 (WORD)
Zał. nr 2 – formularz wykazu imiennego kierowców samochodowych i operatorów maszyn inż. (WORD)
Zał. nr 3 – objaśnienie do sprawozdania rocznego PM-1 na 1 ark.
Zał. nr 4 – Indeks ITS

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl