Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba przygotowawcza

KORPUS SZERGOWYCH - 2019 r.

I TURNUS

7 stycznia – 26 kwietnia

II TURNUS

6 maja - 23 sierpnia

III TURNUS

2 września - 20 grudnia
23 września - 20 grudnia

KORPUS PODOFICERÓW - 2019 r.

I TURNUS

4 lutego - 31 maja

II TURNUS

1 lipca - 25 października

KORPUS OFICERÓW - 2019 r.

I TURNUS

 7 stycznia – 31 maja


WNIOSEK DO SŁUŻBY
PRZYGOTOWAWCZEJ

Służba przygotowawcza to oferta dla osób, które dotychczas nie odbyły szkolenia wojskowego, a chciałyby je odbyć w trybie ochotniczym. Wprowadzenie tej służby wychodzi także oczekiwaniom osób, które identyfikują się ze służbą wojskową, jednak nie zamierzają na stałe wiązać się z zawodem żołnierza, a widzą swoje miejsce w szeregach żołnierzy rezerwy służących w NSR i łączących swoją cywilną aktywność zawodową z obowiązkami żołnierskimi. To nowy element systemu szkolenia obywateli w warunkach armii zawodowej, pozwalający na gromadzenie zasobów żołnierzy rezerwy na potrzeby NSR. Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno mężczyźni jak i kobiety. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
 • niekarana za przestępstwo umyślne;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • odpowiednie wykształcenie:
         wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów,
         średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,
         gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

 

REKRUTACJA OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej składają wnioski do WKU odpowiedniej ze względu na adres zameldowania, dołączając do nich kserokopie niżej wymienionych dokumentów (oryginały do wglądu):

 • dowód osobisty;
 • świadectwo ostatniej ukończonej szkoły (uczelni);
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata: certyfikaty językowe, prawo jazdy, świadectwa ukończenia kursów itp.

Wojskowi komendanci uzupełnień po analizie potrzeb, przydzielonych limitów oraz możliwości szkoleniowych w ramach służby przygotowawczej przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne, obejmujące analizę wyników nauki, posiadane kwalifikacje, uprawnienia, motywację oraz rozmowę kwalifikacyjną kandydata. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, z uwzględnieniem limitów miejsc.

PRZYDATNE KWALIFIKACJE

Kwalifikacjami przydatnymi w wojsku są:

 • kierowcy posiadający prawo jazdy kat. „C”;
 • kierowcy posiadający prawo jazdy kat. „C + E”;
 • operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
 • operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;
 • nurkowie;
 • płetwonurkowie;
 • skoczkowie spadochronowi;
 • ratownicy medyczni / sanitariusze;
 • kucharze.

WYNAGRODZENIE I PODSTAWOWE UPRAWNIENIA W OKRESIE SZKOLENIA

Żołnierze szkoleni w ramach służby przygotowawczej otrzymują:
 • zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania służby
 • bezpłatne zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • umundurowanie,
 • opiekę medyczną i stomatologiczną
 • miesięczne uposażenie zasadnicze w wys.: 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego (szeregowy), 40%  najniższego uposażenia żołnierza zawodowego (podoficer), 60%  najniższego uposażenia żołnierza zawodowego (oficer),
 • ubezpieczenie emerytalne.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl