Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkolnictwo Wojskowe (Służba Kandydacka)

Na podstawie Decyzji nr 138/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października  2018 r. (Dz. Urz. MON. 2018.164) w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w 2019 r. rozpoczyna się nabór na  8-mio miesięczne szkolenie wojskowe dla kandydatów na podoficerów na potrzeby uzupełnienia stanowisk służbowych w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej.

Nabór na szkolenie wojskowe zostanie przeprowadzone spośród osób niebędących żołnierzami zawodowymi posiadających świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły średniej).

Wnioski o przyjęcie do szkoły składa się do Dyrektora departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego Wojskowego  Komendanta Uzupełnień w terminie 

do 31października 2018r. 

http://spwl.wp.mil.pl/pl/57.html


Na podstawie Decyzji nr 135/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października  2018 r. (Dz. Urz. MON. 2018.161) w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych  do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w 2019 r. w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu rozpoczyna się nabór do służby w charakterze kandydata na podoficera zawodowego w grupie osobowej pielęgniarstwa.

Nabór do szkoły podoficerskiej przeprowadzi się spośród osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie, które ukończyły szkołę pielęgniarską i posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Wnioski o przyjęcie do szkoły składa się do Dyrektora departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego Wojskowego  Komendanta Uzupełnień w terminie  
do 31 grudnia 2018r.


Z dniem 10 sierpnia 2018 r. weszła w życie Decyzja nr 101/MON z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.  (Dz.Urz.MON.2018.109)

Decyzja nr 101/MON z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.

Osoby (absolwenci uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym oraz absolwenci krajowych uczelni medycznych) ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w następujących terminach:

 • do 21 stycznia 2019 r. na 3 – miesięczne szkolenie;
 • do 15 maja 2019 r. na 12 - miesięczne szkolenie.

Podoficerowie zawodowi będący absolwentami studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadający doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) składają wnioski o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych do Dyrektora Departamentu Kadr:

 • do 28 września 2018 r. na 6 - miesięczne szkolenie;
 • do 21 stycznia 2019 r. na 3 – miesięczne szkolenie;

Szeregowi zawodowi będący absolwentami studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej 5 lat (za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr okres ten może być krótszy) składają wnioski o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych do Dyrektora Departamentu Kadr:

 • do 15 maja 2019 r. na 12 – miesięczne szkolenie;

SŁUŻBA KANDYDACKA

STUDIA PIĘCIOLETNIE (stacjonarne)

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada świadectwo dojrzałości,
 • jest niekarana sądownie,
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową pracownię psychologiczną oraz wojskową komisję lekarską,
 • posiada wiek co najmniej 18 lat,
 • posiada obywatelstwo polskie.

STUDIUM OFICERSKIE (stacjonarne)

O przyjęcie na studium  w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • jest niekarana sądownie,
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową pracownię psychologiczną oraz
 • wojskową komisję lekarską,
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych.

REKRUTACJA OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ

STUDIA

Rejestracja, złożenie w szkole wniosku o przyjęcie do szkoły - do 31 marca,

WUM  (6-letnie) - za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień – do 15 maja.

Rekrutacja na studia wyższe, kandydatów na żołnierzy zawodowych obejmuje:

 •  test sprawności fizycznej,
 •  test ze znajomości języka angielskiego,
 •  rozmowę kwalifikacyjną,
 •  analizę wyników ze świadectwa dojrzałości.

STUDIUM

Kandydaci rejestrują się na stronie internetowej wybranej uczelni oraz składają wnioski z załącznikami w WKU, które Komendant przesyła do Departamentu Kadr.

     Do wniosku należy załączyć:                 

 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • życiorys,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • informację o osobie z krajowego rejestru karnego,
 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów,
 • inne dokumenty niezbędne w postepowaniu rekrutacyjnym: np. certyfikaty, dyplomy itp.

    Rekrutacja na studium  kandydatów na żołnierzy zawodowych obejmuje:

 • test sprawności fizycznej,
 • test ze znajomości języka angielskiego,
 • rozmowę kwalifikacyjną,

SZKOŁA PODOFICERSKA

Kształcenie podoficerów dotyczy jedynie żołnierzy czynnej służby wojskowej.

Wyjątek stanowi:

Szkoła Podoficerska w Poznaniu realizująca kształcenie o kierunku muzycznym w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych.

Kandydat składa wniosek z załącznikami do Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ

Posiadany stopień wojskowy

% najniższego uposażenia, w zależności od roku nauki

1 rok nauki

2 rok nauki

3 rok nauki

4 rok nauki

5 rok nauki

szeregowy

35%

40%

45%

50%

55%

Starszy szeregowy

42%

45%

50%

55%

60%

kapral

45%

50%

55%

60%

65%

Starszy kapral

45%

55%

60%

65%

70%

plutonowy

45% 55%

65%

70%

75%

Sierżant

45% 55% 65%

75%

80%

GDZIE MOŻNA SIĘ KSZTAŁCIĆ

   
Akademia Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Jana Śmidowicza 69 www.amw.gdynia.pl Wojskowa Akademia Techniczna 00-908 Warszawa 49 ul. gen. S. Kaliskiego 2 www.wat.edu.pl    
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
08-521 Dęblin
ul. Dywizjonu 303 nr 12
 www.wsosp.deblin.pl   
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Wojskowo-Lekarski 90-647 Łódź Pl. Hallera 1 www.rekrutacja.umed.lodz.pl
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl