Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

Tradycje WKU w Katowicach sięgają odradzania się polskości na Górnym Śląsku po I wojnie światowej, poczynając od spontanicznego niepodległościowego zrywu ludności polskiej podczas trzech powstań śląskich w 1919, 1920 i 1921 r., organizowania się oddziałów powstańczych i administracji na wyzwolonym terenie.

Na terenie miasta powstała wtedy Powiatowa Komenda Uzupełnień w Katowicach (PKU). Swym zasięgiem objęła ona powiaty: katowicki, katowicki-grodzki, Królewską Hutę-grodzki i świętochłowicki. W 1945 roku, po przejściu frontu, na terenie województwa śląskiego (dawniej śląsko-dąbrowskiego) na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej z dnia 21.03.1945 r. odtworzono w Katowicach Rejonową Komendę Uzupełnień zaszeregowując ją do tzw. pierwszej kategorii. Swoim zasięgiem objęła miasto Katowice i powiat oraz miasto Chorzów. Pierwszym komendantem RKU Katowice został major Ksawery Grabowski. RKU mieściła się w budynku przy ul. Kościelnej 6. Na przełomie 1948/49 na bazie RKU Katowice powstały dwie RKU: Katowice - miasto i Katowice - powiat.

Nowa koncepcja tworzenia organów wykonawczych w formie Obrony Terytorialnej zapoczątkowana w latach sześćdziesiątych przyniosła, wraz ze zmianą zadań, zmianę nazw na Powiatowe Komendy Uzupełnień oraz utworzenie nadrzędnej komórki, jaką został Wojewódzki Sztab Wojskowy Katowice. W grudniu 1974 r. przeprowadzono kolejną reorganizację sztabów terenowych w konsekwencji zmian administracji w kraju. Katowickie WKU,  jako jedna z 12 Wojskowych Komend Uzupełnień pozostała w podporządkowaniu WSzW Katowice. Kolejną, istotną zmianą było zniesienie 4 komend z obszaru województwa śląskiego z dniem 31 grudnia 2010 roku. WKU w Katowicach stała się prawnym spadkobiercą zlikwidowanej WKU w Mysłowicach a jej obszar administrowania powiększył się o dwa powiaty grodzkie: Mysłowice i Jaworzno.


Komendanci Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach

ppłk Jan SERWA         - 1966
płk Jan DEMBOWSKI 1966 - 1975
płk Zygmunt GRUDZIŃSKI 1975 - 1989
ppłk Kazimierz WIŚNIK 1989 - 1999
ppłk Grzegorz KARWOWSKI 1999 - 2004
ppłk KOWACKI Marek 2004 - 2006
ppłk SIERADZY Zbigniew 2006 - 2010
ppłk Piotr RANCIA 2011 - nadal
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl