Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wojska Obrony Terytorialnej

 

PUNKT INFORMACYJNY WOT
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do WKU w Katowicach, ul. Francuska 30 pokój nr 1 w godz. pon.-pt. 07.30-15.30, tel. 261 124 831, 261 124 832. e-mail: wkukatowice.ot@ron.mil.pl

https://terytorialsi.wp.mil.pl - oficjalna strona internetowa Wojsk Obrony Terytorialnej. Informacje zawarte na stronie, mają na celu ułatwienie kandydatom przejście przez proces rekrutacji — wskazać jak, krok po kroku, zostać Terytorialsem.

DODATKOWE INFORMACJE O WOT NA STRONIE MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ MON.GOV.PL

 

CHARAKTERYSTYKA WOJSK OT

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił, zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.
Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania; przygotowanie następnych dwóch jednostek zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018, a ostatnich sześć - w 2019 roku.

SŁUŻBA W WOT

W dniu 25 kwietnia 2016 roku Minister Obrony Narodowej – p. Antoni Macierewicz podpisał koncepcję obrony terytorialnej. Zgodnie
z założeniem, ma to być piąty rodzaj sił zbrojnych, liczący koło 35 - 53 tysięcy żołnierzy.

Szef resortu obrony potwierdził, że pierwsze trzy brygady OT powstaną na przełomie 2016 i 2017 roku, a do „2019 roku kraj zostanie pokryty” kolejnymi formacjami. W wywiadzie dla polski-zbrojnej.pl płk Krzysztof Gaj, współtwórca koncepcji obrony terytorialnej, powiedział, że  trzy brygady zostaną utworzone w Białymstoku, Lublinie
i Rzeszowie. Natomiast w przyszłości, w każdym powiecie powstanie jedna kompania OT różnych typów : nie tylko piechoty czy ochrony, lecz także pododdziały wsparcia, regulacji ruchu, logistyczne czy dowodzenia.  Łącznie kompanii będzie około 380- powiedział „Polsce Zbrojnej” płk Krzysztof Gaj. – Tym samym Wojsko Polskie uzyska kolejny, pełnoprawny rodzaj sił zbrojnych – zaznaczył Macierewicz. Dodał też, że istotną rolę w tworzeniu i funkcjonowaniu poszczególnych jednostek obrony terytorialnej odegrają członkowie organizacji proobronnych i uczniowie klas mundurowych.
Jak zapowiedział pełnomocnik MON ds. tworzenia obrony terytorialnej kraju dr Grzegorz Kwaśniak-„od jesieni(…) rozpocznie się proces naboru ochotników do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Procedury będą standardowe tak jak do tej pory. Należy zgłosić się do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Wojskowej Komendy Uzupełnień”.
Brygady powstaną w ciągu najbliższych trzech, czterech lat – mówi
w wywiadzie dla „Polski Zbrojnej” pełnomocnik MON ds. tworzenia obrony terytorialnej.

Żołnierze w czasie pokoju zaangażowani będą w zwalczanie klęsk żywiołowych. Natomiast w czasie mobilizacji i wojny będą mieli za zadanie zwiększyć potencjał odstraszania poprzez wzmocnienie wojsk operacyjnych oraz poprzez prowadzenie samodzielnie działań antykryzysowych, antydywersyjnych, antyterrorystycznych
i antydezinformacyjnych.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM WOT?

Terytorialną służbę wojskową mogą pełnić, na ich wniosek lub za ich zgodą, osoby posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, a w przypadku wprowadzenia obowiązku odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego – także osoby podlegające temu obowiązkowi.

Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej (kat. A - zdolny do czynnej służby wojskowej i kat D  – niezdolny do czynnej służby wojskowej  w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej);
 • posiada wiek co najmniej osiemnastu lat (do 55 lat dla szeregowych i 63 lat dla podoficerów i oficerów);
 • nie była karana za przestępstwo umyślne;
 • nie była przeznaczona do służby zastępczej;
 • nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego;
 • nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji;
 • posiada wykształcenie:
 • co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
 • co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
 • co najmniej  podstawowe  –  w przypadku  pełnienia  służby  na  stanowisku  służbowym  w korpusie  szeregowych – jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych.

Pierwszeństwo w powołaniu do terytorialnej służby wojskowej przysługuje:

 • osobom posiadającym pobyt stały (zamieszkanie) lub pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na obszarze dyslokacji miejsca pełnienia tej służby;
 • byłym żołnierzom zawodowym;
 • członkom  proobronnych  organizacji  pozarządowych,  które  podpisały  porozumienie  o współpracy  z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych, posiadającym rekomendacje władz tych organizacji;
 • absolwentom  szkół  realizujących  programy  innowacyjne  lub eksperymentalne  przysposobienia  obronnego  lub edukacji dla bezpieczeństwa.

W przypadku osób, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołanie może nastąpić wyłącznie na stanowisko służbowe w korpusie szeregowych.

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ PROCES SZKOLENIA?

Po pozytywnym przejściu kwalifikacji ochotnik poddany zostanie szkoleniu, które odbywać się będzie w cyklu weekendowym raz lub dwa razu w miesiącu. Szkolenie w WOT realizowanie będzie w ramach trzyletniego cyklu szkolenia (podzielonego na trzy roczne etapy) zakończonego egzaminem.

W pierwszym roku realizowane będzie szkolenie podstawowe
w ramach drużyny. Szkolenie to obejmować będzie strzelanie, taktykę, zajęcia w terenie – topografię, ochronę i obronę obiektów, rozpoznanie, wychowanie patriotyczne oraz wychowanie fizyczne.
Oprócz szkolenia w weekendy przewidziane są ćwiczenia poligonowe, trwające co najmniej tydzień, które organizowane będą w lipcu i sierpniu na obiektach szkoleniowych ośrodków szkolenia poligonowego.

WNIOSEK
O POWOŁANIE DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Osoby zameldowane na terenie miast (KATOWICE, JAWORZNO, MYSŁOWICE) zainteresowane wstąpieniem w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej proszone są o wypełnienie wniosku o powołanie do terytorialnej służby wojskowej zamieszczonego poniżej oraz przesłanie go na adres WKU Katowice ul. Francuska 30, 40-028 Katowice lub zeskanowanie podpisanego wniosku i przesłanie drogą elektroniczną na adres email: wkukatowice.ot@ron.mil.pl.

WNIOSEK
O POWOŁANIE DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

INFORMATOR
10 KROKÓW JAK ZOSTAĆ TERYTORIALSEM

ROZPORZĄDZENIE MON
W SPRAWIE POWOŁANIA DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ I SPOSOBU JEJ PEŁNIENIA

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl